Financieel Jaarverslag 2022-2023

&

Begroting 2024-2025

Transparantie als ANBI Stichting (publicatie voor 1-7-2024)


De overheid verlangt van ons (vanaf 1 januari 2014) dat tenminste het volgende via internet wordt gepubliceerd:

 • naam van de stichting/vereniging
 • het fiscaal nummer
 • de contactgegevens (www, email, postadres)
 • de bestuurssamenstelling (namen, functies, adressen)
 • het beleidsplan
 • Bezoldiging bestuurders (onze bestuursleden zijn allen onbezoldigd conform de Statuten)
 • de doelstelling (visie en missie)
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten (projecten, activiteiten fondsenwerving
 • een financiële verantwoording.
 • Publicatie van deze gegevens op de eigen website van de stichting/vereniging is voldoende.


Donaties, giften, schenkingen en erven.


Nu we een stichting een ANBI is, is het voor u, als donateur, gemakkelijker om te schenken, want:

 1. Giften van donateurs aan ANBI’s tellen mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting.
 2. Wie periodiek(meerdere jaren achtereen) schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum. (NB. De Belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen: donateurs moeten om voor 100% aftrek in aanmerking te komen ten minste 5 jaar achtereen ongeveer eenzelfde bedrag overmaken aan dezelfde organisatie. Vroeger moest een dergelijke schenkingsovereenkomst worden vastgelegd door een notaris. Nu is een overeenkomst tussen de schenker en het goede doel voldoende. Klik hier voor een aantal voorbeelden van schenkings-overeenkomsten tussen donateur en het goede doel op de pagina van de belastingdienst.
 3. Nalatenschappen aan ANBI’s zijn vrijgesteld van erfbelasting. Vaak zien donateurs een ANBI-registratie als een vertrouwenwekkend soort van waarborg. Een ANBI moet immers voldoen aan een aantal eisen.

NOOT: via onderstaande buttons vindt u ons financieel overzicht 2022, onze begroting 2023 en ons beleidsplan.